Niewystarczająca erekcja u kobiet, Problemy z erekcją wyprzedzają o kilka lat zawał serca


Autorka dokonuje przeglądu klasycznych koncepcji teoretycznych dotyczących dysfunkcji seksualnych, jak również rezultatów prowadzonych obecnie badań i, czerpiąc z nich, prezentuje autorski zintegrowany model. Dodatkowo, z powodu wysokiej sterogenności sytuacji trudnych w kontekście seksualnym, autorka proponuje uzupełnienie poznawczego modelu dysfunkcji seksualnych o czynnik oceny stresu z wykorzystaniem interakcyjnego modelu radzenia sobie ze stresem autorstwa K. Słowa kluczowe: poznawczy model dysfunkcji seksualnych, dysfunkcje seksualne, zaburzenia erekcji, sytuacja trudna, interakcyjny model radzenia sobie ze stresem Seksuologia Polska ; 11 2 : 68—75 Niewystarczająca erekcja u kobiet The aim of this article is to present a cognitive model of sexual dysfunction which serves as a description of a mechanism that sustains a sexual problem and influences its durability.

The author conducts an overview of classic theoretical concepts regarding sexual dysfunctions and the results of current research in the field. Drawing from the data, the author formulates an innovative integrated model and proposes complementing the sexual dysfunction cognitive model with the stress self-evaluation factor by utilizing the stress self-coping interactive model developed by Wrzesniewski. Key words: cognitive model of sexual dysfunction, sexual dysfunction, erectile dysfunction, a difficult situation, interactional model of coping Polish Sexology ; 11 2 : 68—75 Wstęp Seksualność człowieka stanowi bardzo ważny i nieodłączny element jego funkcjonowania.

Satysfakcja z życia seksualnego i spełnienie seksualne, jak wykazały wyniki licznych badań naukowych, są pozytywnie skorelowane z jakością życia w większości jego aspektów. Jest zatem prawdą, że obniżona jakość życia seksualnego i brak spełnienia mogą się przyczyniać do obniżenia jakości życia w ogóle. Jako że powodem słabej jakości życia seksualnego lub obniżonego spełnienia seksualnego są dysfunkcje seksualne, można założyć, że skuteczna terapia tychże, może w istotny sposób przyczynić się do podniesienia jakości życia.

Niniejszy artukuł proponuje terapię dysfunkcji seksualnych przy zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej CBT na podstawie autorskiego modelu poznawczego.

Zanim model zostanie zaprezentowany, warto przybliżyć definicję oraz etiologię dysfunkcji seksualnych, dokonać przeglądu dotychczasowej wiedzy na temat przedmiotowych zagadnień oraz naświetlić istotność nowego elementu — oceny stresu.

Dysfunkcje seksualne Definicja Dysfunkcje seksualne stanowią podklasę zaburzeń seksualnych obok niewystarczająca erekcja u kobiet preferencji seksualnych czy zaburzeń identyfikacji płciowej polegającą na nieprawidłowym przebiegu reakcji seksualnych.

Dysfunkcje seksualne występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i obejmują zaburzenia pożądania seksualnego utrata lub osłabienie popędu seksualnego, nadmierny popęd seksualnypodniecenia seksualnego zaburzenia erekcji u mężczyzn, brak reakcji genitalnej u kobietorgazmu brak orgazmu u kobiet, wytrysk przedwczesny lub wytrysk opóźniony u mężczyzn niewystarczająca erekcja u kobiet zaburzenia seksualne niewystarczająca erekcja u kobiet się z bólem pochwica, dyspareunia.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD [1], głównym kryterium rozpoznawania dysfunkcji jest długotrwała co najmniej 6-miesięczna niezdolność do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiednio do swoich pragnień, przy czym: — dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się nie ujawnić oraz — dysfunkcji zupełnie nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania według ICD International Classification of Diseases ani schorzeniom somatycznym jak zaburzenia endokrynologiczne czy farmakoterapii.

Etiologia Literatura przedmiotu obfituje w opisy różnorodnych czynników mających wpływ na rozwój i utrzymanie się zaburzeń seksualnych. Autorzy zajmujący się przedmiotową problematyką wprowadzają podział czynników etiologicznych na cztery główne kategorie: 1. Obecnie większość badaczy i klinicystów, sugeruje wystepowanie etiologii mieszanej i podchodzi do dysfunkcji seksualnych z perspektywy interakcyjnej.

Rozwój myśli i koncepcji dotyczących dysfunkcji penis pochylił się od tego, dlaczego w zakresie diagnozy i terapii również przebiegał od perspektywy jednoczynnikowej do obecnej, wieloczynnikowej i zintegrowanej, uwzględniającej wieloaspektowość rozwoju człowieka w zakresie biologicznym, psychologicznym, środowiskowym oraz relacji międzyludzkich partnerskich. Koncepcje teoretyczne dotyczące dysfunkcji seksualnych Klasyczna perspektywa teoretyczna oparta na podstawie obserwacji klinicznych niewystarczająca erekcja u kobiet innymi Masters i Johnson [2] oraz Kaplan [3], bazuje na przekonaniu, że czynnikiem hamującym podniecenie seksualne jest lęk.

Podobnie Wolpe [4] niewystarczająca erekcja u kobiet niepokój za najczęstszą przyczynę seksualnych niepowodzeń u obu płci, hamującą wszystkie zachowania seksualne. Źródłem lęku zdaniem tych autorów jest kompleks wydolności seksualnej Masters i Johnson i strach przed porażką Wolpe.

Lęki o wydolność seksualną uniemożliwiają zdaniem Masters i Johnson [2] odbycie stosunku seksualnego, albowiem mężczyzna, będąc całkowicie zaabsorbowany tego rodzaju lękiem koncentruje się na swojej osobie ignorując obecność partnerki. Uwagę kobiety zaś zaprząta stale wątpliwość, czy podczas danego kontaktu seksualnego partner będzie zdolny do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Późniejsze wyniki badań wskazały jednak, że lęk ma neutralny lub nawet pozytywny ułatwiający efekt w pobudzeniu seksualnym zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Problem z utrzymaniem erekcji – jak sobie z nim radzić?

Uznano, że odpowiedzialnym za hamowanie podniecenia seksualnego jest nie lęk, a depresyjny nastrój. Na przykład Beck i Barlow [5] odkryli, że osoby z dysfunkcją seksualną odnotowali znacząco mniej pozytywnego afektu podczas ekspozycji na treści erotyczne.

Podobnie, w wielu badaniach wykazano, że pozytywny afekt i subiektywne odczuwane podniecenie są dodatnio skorelowane zarówno u mężczyzn zdrowych, jak i zaburzonych seksualnie podczas ekspozycji na treści erotyczne. Znaczącą pracą dotyczącą dysfunkcji niewystarczająca erekcja u kobiet były badania Norbe i Pinto-Gouveia [6] nad różnicami w odpowiedzi emocjonalnej na myśli automatyczne pojawiające się podczas aktywności seksualnej między kobietami a mężczyznami dysfunkcjonalnymi i funkcjonalnymi seksualnie.

Rezultaty tych kompleksowych badań wykazały, że: — jak zwrócić rano erekcję kobiety, jak i mężczyźni dysfunkcjonalni seksualnie mają znacząco mniej emocjonalnie pozytywnych reakcji na myśli automatyczne podczas aktywności seksualnej; — mężczyźni z dysfunkcją seksualną przeżywają znacząco więcej emocji smutku, rozczarowania, lęku oraz mniej przyjemności i satysfakcji w porównaniu z mężczyznami, którzy nie wykazują trudności natury seksualnej; — kobiety niewystarczająca erekcja u kobiet dysfunkcją seksualną przeżywają znacząco mniej przyjemności i satysfakcji oraz więcej smutku, rozczarowania, winy i złości.

Wyniki tych badań wskazały również, że emocje powiązane z depresyjnym afektem smutek, rozczarowanie, deficyt przyjemności w przeciwieństwie do emocji negatywnych w większości związane z lękiem są mocniej skorelowane z seksualną dysfunkcją. Rozważania na temat znaczenia emocji w życiu seksualnym człowieka są o tyle istotne, że w myśl poznawczego modelu powstawania zaburzeń emocje i zachowanie człowieka są zdeterminowane sposobem, w jaki niewystarczająca erekcja u kobiet konstruuje świat, czyli tym, w jaki sposób postrzega ona i myśli o sobie i świecie.

Z badań bowiem wynika [7], że treść myśli pojawiających się w trakcie aktywności seksualnej pozytywne bądź negatywne myśli automatyczne, a także przekonania pojawiające się w formie seksualnych mitów czy błędnych wyobrażeniach znacząco determinuje jakość przebiegu współżycia.

Struktury poznawcze a dysfunkcje seksualne Z obserwacji klinicznych, jak również nielicznych badań empirycznych wynika, że mężczyźni z dysfunkcjami seksualnymi prezentują zestaw mitów i błędnych przekonań dotyczących seksualności np. Według Zilbergeld [za: 8], mężczyzna, który prezentuje zestaw błędnych przekonań na temat seksualności jest bardziej podatny na rozwój katastroficznych wyobrażeń o potencjalnych konsekwencjach ewentualnej seksualnej porażki.

W związku z tym, przekonania te i wynikający z nich negatywny obraz siebie w roli partnera seksualnego, nie tylko predysponują tych mężczyzn do rozwoju trudności seksualnych, ale także odgrywają centralną rolę w utrzymywaniu się problemów seksualnych. Już Rosen i wsp. Autor sugerował, że te dysfunkcjonalne postawy mogły zwiększać niepokój o sprawność seksualną i obniżać samoocenę. Andersen i wsp. Schematy seksualne Ja według autorów manifestują się w obecnym postrzeganiu przez jednostkę własnej seksualności i wpływają na jej zachowanie i ekspresję seksualną.

Oznacza to, że struktury poznawcze mogą odgrywać istotną rolę w procesach seksualnie dysfunkcjonalnych. Nobre i Pinto-Gouveia [8] przeprowadzili badania dotyczące różnic w zakresie przekonań seksualnych prezentowanych przez kobiety i mężczyzn funkcjonalnych seksualnie, a kobiety i mężczyzn dysfunkcjonalnych seksualnie.

Sprawdź czy nie cierpisz na zaburzenia erekcji (wzwodu) – testy do samodzielnego wypełnienia

Wyniki wykazały, że zarówno dysfunkcjonalni seksualnie mężczyźni, jak i kobiety wykazują więcej dysfunkcjonalnych seksualnie przekonań niż funkcjonalni seksualnie mężczyźni i kobiety różnica istotna statystycznie dotyczyła jednak grupy kobiet. Kobiety prezentowały znacząco więcej przekonań związanych z wiekiem np. Ogólnie rzecz ujmując, prezentowane powyżej wyniki potwierdzają ideę, że seksualne przekonania poznawcze mogą odgrywać istotną rolę jako czynniki podatności dysfunkcji seksualnej.

Kolejne badania, przeprowadzone przez Nobre i Pinto-Gouveia [11] dotyczyły różnic w zakresie uaktywnianych podczas aktywności seksualnej negatywnych myśli automatycznych NMA występujących pomiędzy seksualnie zdrowymi osobami a osobami z rozpoznaniem dysfunkcji seksualnych.

W badaniach wykazano, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni dysfunkcjonalni seksualnie odnotowują znacząco więcej negatywnych myśli podczas aktywności seksualnej w porównaniu z jednostkami zdrowymi seksualnie. Z powyższego wynika, że dystraktory poznawcze tj. Nobre i Pinto-Gouveia [9], opierając się na koncepcji poznawczej Becka uzupełnionej o model trybów1, opracowali model dysfunkcji erekcyjnej.

Problemy z erekcją wyprzedzają o kilka lat zawał serca

Za zintegrowanym charakterem funkcji seksualnej przemawia zdaniem badaczy współzależny charakter stosunków między systemem poznawczym, emocjonalnym, motywacyjnym i behawioralnym. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że osoby dysfunkcjonalne seksualnie istotnie różnią się od osób funkcjonalnych seksualnie i w odniesieniu do sytuacji seksualnych prezentują inne reakcje w ramach tych systemów. Co istotne, wyniki badań Nobre i Pinto-Gouveia potwierdziły jednocześnie koncepcję Barlowa z roku [12], opisaną w uaktualnionym modelu funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej sprawności seksualnej.

W teorii tej, treści poznawcze zostały uznane za czynnik podatności w rozwoju trudności seksuologicznych.

niewystarczająca erekcja u kobiet

Zgodnie z tym modelem, poznawcza dystrakcja napędzana przez fizjologiczne pobudzenie powiązane z lękiem, jest odpowiedzialna za dysfunkcję seksualną.

Natura tej dystrakcji u osób dysfunkcyjnych seksualnie zdaje się w dużej mierze krążyć wokół koncentrowania się na tzw. Oznacza to, że osoby dysfunkcyjne nie koncentrują się na sygnałach o naturze seksualnej, a jedynie na treściach nieerotycznych, związanych z wydolnością seksualną lub na myślach niepowiązanych z seksem. Ta nieerotyczna koncentracja uwagi następnie nasila się z powodu fizjologicznych aspektów pobudzenia.

Pobudzenie zawęża więc koncentrację uwagi na informacjach nieistotnych, co skutkuje niewystarczająca erekcja u kobiet pogorszeniu wydolności seksualnej. Analogicznie, koncentracja na sygnałach o naturze erotycznej u osób seksualnie sprawnych jest wzmocniona poprzez zawężanie koncentracji, do pewnego momentu.

Dlatego pobudzenie erotyczne generalnie ułatwia wydolność seksualną u osób sprawnych seksualnie. Tworzy zsynchronizowaną odpowiedź na zewnętrzne potrzeby i stanowi mechanizm wdrażania wewnętrznych nakazów i celów.

Podniecenie seksualne u kobiet ma dwa podstawowe składniki — fizjologiczny i psychiczny subiektywny. Fizjologiczna reakcja podniecenia zespół gotowości płciowej obejmuje między innymi nawilżenie pochwy, uczucie mrowienia i obrzmienie narządów płciowych, a także zaczerwienienie skóry i erekcję brodawek sutkowych. Podniecenie subiektywne wiąże się z odczuwaniem erotycznej ekscytacji podniecenie psychiczne i przyjemności seksualnej. Jeżeli brak reakcji podniecenia jest długotrwały i niezależny od okoliczności, rozpoznaje się zaburzenia podniecenia. Rozróżnia się trzy typy zaburzeń podniecenia — subiektywne, pochodzenia genitalnego i złożone.

W roku opisany powyżej model Barlowa został zaktualizowany. Nowy model [13] uwzględnia wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań empirycznych dot. Główne zmiany dotyczą uzupełnienia modelu o bio-psycho-społeczną perspektywę, uwzględniając czynniki które predysponują niektóre osoby do powstania dysfunkcji seksualnej na przykład czynniki relacyjne, fizjologiczne i poznawczo-emocjonalne. Rozdzielenie afektu na obniżony pozytywny i podwyższony negatywny prezentuje kolejną zmianę w modelu.

niewystarczająca erekcja u kobiet

Następnie zamartwianie się jako próba radzenia sobie oraz czynnik podtrzymujący w seksualnej dysfunkcji zostały dodane jako dodatkowa reakcja sprzyjająca unikaniu. Dysfunkcja seksualna a stres i ocena stresu Niezależnie od etiologii dysfunkcji seksualnej oraz dotychczasowych badań nad dysfunkcjami seksualnymi, faktem jest, że utrzymywanie się trudności zaburzeń w sferze życia seksualnego stanowi przyczynę subiektywnie odczuwanego stresu, cierpienia i obniża jakość życia jednostki, mając ogromny wpływ na samoocenę, obraz siebie m.

Wydaje się jednak, że mimo jego niepodważalnej obecności i istotności w sytuacji trudnej w kontekście seksualnym, rola stresu w zaburzeniach seksualnych nie została dostatecznie doceniona w dotychczasowych badaniach. Na przykład zdaniem Zdrojewicz i Lelakowskiej [14] powiązania między stresem a seksem są bardzo znaczące, a jednocześnie złożone.

Autorzy zajmujący się przedmiotowym zagadnieniem, utrzymują, że stres z jednej strony może być przyczyną trudności i zaburzeń w sferze seksualnej, z drugiej strony wystąpienie u jednostki trudności w życiu seksualnym może prowadzić do powstania zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego zaburzenia psychosomatyczne, depresyjne, nerwicowe, itp.

Podobnie stresy wywołane innymi przyczynami np. Powyższe rozważania przedstawiają jednak zależność między stresem a seksem w sposób bardzo ogólnikowy i enigmatyczny.

niewystarczająca erekcja u kobiet

Zarówno przyczyna, jak i konsekwencja zależności stres — seks może, ale nie musi być prawdopodobna. Nie u każdej bowiem osoby, która odczuwa nasilony stres powstaną trudności ogromny penisa gay zaburzenia w sferze seksualnej, tak samo jak nie u każdej osoby cierpiącej na zaburzenia seksualne pojawi się w następstwie choroba.

Co zatem warunkuje u danej jednostki powstanie zaburzeń seksualnych w kontekście stresu? Kluczowym zagadnieniem wydaje się tutaj zrozumienie specyfiki sytuacji, w której znalazła się jednostka doświadczająca zakłócenia sprawności seksualnej.

Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj Lęk przed współżyciem jest związany z obawą wystąpienia kolejnego zawału w trakcie aktu seksualnego.

Należy mianowicie podkreślić, że zaburzenia seksualne nie są jedynie problemem danej osoby, lecz zataczają znacznie szersze kręgi: mają znaczący wpływ na relacje partnerskie, trwałość i niewystarczająca erekcja u kobiet związków, stosunki międzyludzkie, funkcjonowanie w rolach zawodowej i społecznej, samoocenę w roli męskiej i kobiecej oraz ogólny stan zdrowia psychicznego [15].

W świetle tego, wytępienie problemu natury seksualnej staje się być sytuacją dla jednostki trudną, dochodzi wówczas bowiem do nierównowagi pomiędzy potrzebami jednostki np.

Pojawienie się trudnej sytuacji nie determinuje jednak jeszcze reakcji danej osoby. Sposób, w jaki dana osoba poradzi sobie ze sytuacją stresującą, w dużej mierze zależy od tego, jak ta trudna sytuacja zostanie przez nią oceniona. A więc to ocena sytuacji trudnej determinować będzie reakcję osoby na daną sytuację trudną. To, w jaki sposób dana jednostka oceni sytuację trudną zależy od dyspozycyjnych podmiotowych oraz sytuacyjnych uwarunkowań radzenia sobie ze stresem.

Rodzaj tej oceny pozwala ustalić dlaczego różni ludzie spostrzegają tę samą sytuacją w odmienny sposób i dlaczego ten sam człowiek spostrzega różne sytuacje stresowe w podobnych kategoriach. Sytuacyjna ocena stresu uwzględnia zaś tak zwaną zmienność sytuacyjną i jest zależna przede wszystkim od aktualnych cech zdarzenia, tj. Badanie rodzaju tejże oceny pozwala wyjaśnić, dlaczego tę samą sytuację różni ludzie spostrzegają i wartościują w podobny sposób, a ta sama osoba ocenia róże sytuacje stresowe w różny sposób.

Centrum Dobrej Terapii » Materiały » Sprawdź czy nie cierpisz na zaburzenia erekcji wzwodu — testy do samodzielnego wypełnienia Sprawdź czy nie cierpisz na zaburzenia erekcji wzwodu — testy do samodzielnego wypełnienia Udostępnij ten Materiał: Tweet W celu wstępnej oceny występowania i ewentualnego oszacowania nasilenia zaburzeń erekcji wzwodu można posłużyć się dwiema bardzo prostymi skalami: IIEF-5 i EHGS. Pierwsza polega na odpowiedzi na 5 pytań, druga na samoocenie nasilenia wzwodu prącia, według załączonego opisu. Ocena za pomocą tych skal nie zastąpi wizyty u specjalisty — seksuologa! W swej pełnej wersji składa się z 15 pozycji pytań dających możliwość oceny całokształtu funkcjonowania seksualnego mężczyzny. W prezentowanej tu wersji skróconej zawierającej 5 pytań, skala służy do pomocniczej oceny zaburzeń erekcji wzwodu.

Zarówno dyspozycyjne, jak i sytuacyjne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem wydają się więc mieć istotne znaczenie w problematyce powstawania i utrzymywania się problemów seksualnych. Analiza sytuacji trudnych pod kątem oceny poznawczej pozwala na pełniejsze i bardziej spójne wyjaśnienie psychologicznego funkcjonowania osób z rozpoznaniem zaburzeń seksualnych.

Poznawczy model dysfunkcji seksualnych Tworzenie teoretycznych modeli zaburzeń jest niezwykle użyteczne zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Dzięki takim modelom można uzyskać usystematyzowaną wiedzę, która pozwala zrozumieć, jak dane procesy czy interakcje pomiędzy poszczególnymi czynnikami w modelu oddziaływają na siebie w podtrzymywaniu zaburzenia [17].

Będąc w posiadaniu takiej wiedzy, można formułować przewidywania dotyczące nie tylko tego, co należy zrobić w terapii, ale także tego, jak najlepiej osiągnąć zmianę w terapii będącą w terapii poznawczej częstokroć kluczowym jej elementem. Punktem wyjścia konstruowania modeli poznawczych różnych zaburzeń jest model poznawczy Becka, który opiera się na założeniu, że zniekształcone lub nieprzystosowawcze myślenie wpływa na nastrój i zachowanie człowieka.

Zakłada się, że to nie sytuacja sama w sobie wywołuje trudności, ale jej subiektywna interpretacja. W odniesieniu do tej samej sytuacji, różne osoby mogą zachowywać się i odczuwać w zupełnie inny sposób. Różnice w zakresie zachowań i odczuć zdeterminowane są właśnie znaczeniem jakie konkretna jednostka im nadaje. Z badań wynika [11], że koncepcja poznawcza ma zastosowanie również na polu seksuologii. Czerpiąc z analizy literatury przedmiotu, przedstawionych powyżej koncepcji, jak również własnych doświadczeń zawodowych, autorka proponuje model poznawczy dysfunkcji seksualnej ryc.

Centralnym odniesieniem teoretycznym prezentowanego modelu jest koncepcja poznawcza Becka oraz omówiony powyżej model funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej sprawności seksualnej Barlowa.

Rycina 1. Propozycja poznawczego modelu dysfunkcji seksualnej. Opracowanie Oettingen J. W zakresie czynników przyczyna spontanicznego czekoladowy penis niewystarczająca erekcja u kobiet różnią się między sobą stopniem i jakością uzyskanej edukacji seksualnej, wyniesionych z domu komunikatów na temat seksualności czy przyswojonych w środowisku przekonań przybierających częstokroć postać przesądów i stereotypów.

Ludzie różnią się ponadto stosunkiem do religii, który w skrajnych przypadkach rygoryzm religijny może prowadzić do ascetyzmu seksualnego. Czynniki te mogą mieć nieoceniony wpływ na kształtowanie własnej seksualności.

Problemy z orgazmem u kobiet - brak orgazmu kobiecym zaburzeniem seksualnym

Również w obrębie czynników biologicznych, wszelkie wady budowy, występujące choroby np. Indywidualna biografia każdej osoby, w której wkład wchodzi występowanie lub współwystępowanie omówionych powyżej czynników, w znaczącym stopniu determinuje swoistość przebiegu reakcji i zachowań seksualnych. Osoby, u których obserwuje się wysokie nasilenie negatywnych czynników predysponujących, mogą być bardziej narażone co może być ospałą erekcją powstanie dysfunkcjonalnej odpowiedzi seksualnej.

Rycina 1 ilustruje zarówno funkcjonalny lewa stronajak i dysfunkcjonalny prawa strona przebieg zachowań i reakcji seksualnej. Model ten składa się z zespołu pozostających we wzajemnej zależności systemów: poznawczego, emocjonalnego, uwagowego, fizjologicznego, behawioralnego, motywacyjnego i opisuje, jak poznawcze postrzeganie, lub spontaniczne myśli o danej sytuacji wpływają na emocjonalne, behawioralne i fizjologiczne reakcje człowieka. Dysfunkcjonalne zachowanie i reakcja seksualna — opis modelu Dysfunkcjonalny przebieg zachowań i reakcji seksualnej zachodzi wówczas, gdy jednostka nada sytuacji intymnej pejoratywne znaczenie.

Bodziec ten jednostka odnosi do własnego systemu przekonań, osobistych standardów na temat sprawności seksualnych, systemu wartości, aspiracji, i na tej podstawie formułuje, czy jest dla niej zagraża­jący czy nie. Należy nadmienić, że to, w jaki sposób dana jednostka oceni sytuację trudną, zależy od dyspozycyjnych pod­miotowych oraz sytuacyjnych uwarunkowań radzenia sobie ze stresem.

Jeśli na poziomie poznawczym zapadnie decyzja, że bodziec jest zagrażający tzw. Objawia się to wystąpieniem negatywnych emocji: zwątpienia, smutku, obawy, przygnębienia, a nawet poczucia winy, wstydu — gdy osoba ma poczucie, że nie radzi sobie z trudną sytuacją.

W wyniku aktywacji negatywnych stanów emocjo­nalnych dochodzi do rozproszenia niewystarczająca erekcja u kobiet od bodźców wzniecających seksualnie i jednostka zaczyna kon­centrować się na informacjach nieistotnych tj.

Osoba zaczyna przeżywać stosunek seksualny z pozycji obserwatora, niewystarczająca erekcja u kobiet nie uczestnika. Wizja porażki prowadzi do spadku bądź zaniku podniecenia seksualnego, w wyniku czego w obrębie systemu behawioralnego dochodzi do zaniku reakcji genitalnej np. Funkcjonalne zachowanie i reakcja seksualna — opis modelu W tej części modelu możliwe są dwa scenariusze A i B zdeterminowane sposobem, w jaki jednostka postrzega sytuację intymną.

Pozytywne emocje sprzyjają koncentracji na do­znaniach zmysłowych oraz bodźcach wzniecających podniecenie seksualne, w wyniku czego dochodzi do wzrostu podniecenia seksualnego i reakcji genitalnej organizmu np. Udany przebieg współżycia seksualnego zostaje zwłaszcza w wyniku przeżytego orgazmu wzmocniony pozytywnie i jednostka dąży do aktywności seksualnej.

Sposób w jaki osoba postrze­ga i interpretuje zachodzące wydarzenia doprowadza do oceny sytuacji intymnej w kategoriach: pozytywna v.

Zaburzenia podniecenia

W przeciwieństwie do dysfunkcjonalnego przebiegu reakcji seksualnej, jednostka ocenić może tutaj sytuację trudną jako niezagrażającą, pozytywną np. Odczuwane emocje związane z przyjemnymi doznaniami podobnie jak w wariancie A pomagają osobie skoncentrować się na doznaniach zmysłowych i bodźcach wzniecających podniecenie seksualne, w wyniku czego pojawia się reakcja fizjologiczna wzrost podniecenia seksualnego i behawioralna erekcja, lubrykacja.

Udany przebieg współżycia seksualnego, zostaje pozytywnie wzmocniony i jednostka dąży do aktywności seksualnej. Podsumowanie Specyfika funkcjonowania poznawczego osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych obejmuje wiele dysfunkcjonalnych przekonań nacechowanych zniekształceniami poznawczymi.

Najczęściej przekonania te wiążą się z błędnymi wyobrażeniami, które dotyczą siebie w roli partnera seksualnego lub założeń w odniesieniu do pożądanych lub oczekiwanych zachowań seksualnych. Zaprezentowany w artykule model poznawczy ma szerokie zastosowanie w terapii dysfunkcji seksualnych o psychogennym podłożu.